Peça del mes de març

Portada amb quatre exlibris
Algunes de les pàgines més afectades per la censura

El llibre que presentam aquest mes és un tractat de medicina medieval que duu el nom de op[er]a nuperrime reuisa una cum ipsius vita recenter hic apposita Cuq[ue] tractatu de philosophoru lapide : additionibus marginalibus tabulaq[ue] librorum et capitulorum in hac nouissima impressione diligenter additis. L’autor és Arnau de Vilanova, metge, teòleg i ambaixador, nascut segurament a València vers el 1238. A la seva ciutat natal hauria estudiat àrab, llatí i humanitats i, després de marxar a Montpeller, obtingué el títol de Mestre de Medicina. La seva notorietat arribà al punt de ser el metge de reis, com Alfons III o Jaume II, o de papes, com Bonifaci VIII o Climent V (PARELLADA I FELIU, 1985, 221). 

Continua llegint