Plans d’Actuació

Document base per elaborar el Pla Estratègic 2024-2027de la Biblioteca de la Real

Document_base_elaboracio_Pla_Estrategic_Biblioteca_la_Real_2024-2027.pdf

Pla anual d’actuació 2024 de la Biblioteca de la Real

La_Real_Biblioteca_pla _actuacio_2024.pdf

Pla anual d’actuació 2023 de la Biblioteca de la Real

 • Constitució d’una comissió de planificació i assessorament de la Biblioteca del Monestir de la Real, amb representants del Consell de Mallorca, La Universitat de les Illes Balears i Missioners dels Sagrats Cors.
 • Redacció d’un pla estratègic per a 4 anys de la Biblioteca del Monestir de la Real
 • Redacció d’un pla anual d’actuació
 • Aportar el material informàtic, el mobiliari i el material tècnic necessaris per a la gestió de la biblioteca.
 • Assessorar la Congregació per a dur a terme les adaptacions de l’enllumenat, la climatització i la humidificació de la biblioteca.
 • Assessorar la Congregació per a duu a terme l’adquisició de fons bibliogràfics nous per el desenvolupament de la col·lecció.
 • Mantenir oberta al públic la Biblioteca del Monestir de la Real, atesa per personal bibliotecari, en horaris de 9 a 14 hores els dilluns, dimarts, dijous i divendres i de 15 a 20 hores els dimecres,  excepte el mes d’agost i els períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua.
 • Crear una pàgina web i comptes a les principals xarxes socials per a la difusió i informació. 
 • Editar i difondre cartells i fulletons promocionals i informatius
 • Celebrar actes d’inauguració de la nova etapa de reobertura i dinamització de la Biblioteca 
  •     Roda de premsa per presentar públicament les instal·lacions i el projecte
  •     Visites guiades
  • Realitzar conferències i exposicions
   • A la RealCampus de la UIB
 • Migrar els registres bibliogràfics des del CABIB al Catàleg de la UIB, Revisar la catalogació existent i planificar la seva adaptació a les normes RDA dels registres bibliogràfics
 • Realitzar un inventari del fons de manuscrits.
 • Completar la catalogació del fons de revistes d’acord amb la planificació derivada del pla estratègic i els plans anuals d’actuació
 • Catalogar les noves adquisicions al catàleg de la UIB, aplicant la norma RDA
 • Digitalitzar 28.000 pàgines de material bibliogràfic, seguint els estandards internacionals. Els documents a digitalitzar seran seleccionats i prioritzats per la Comissió de Planificació i Seguiment segons criteris de necessitat de preservació dels originals i interès de la difusió, 
 • Preservar a llarg termini els documents digitalitzats seguint l’estàndard OAIS
 • Crear la col·lecció Biblioteca de la Real a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, i difondre a través d’ella els documents digitalitzats.
 • Crear un quadre d’ordenació de fons i un quadre de classificació a partir de la comprovació de l’inventari de l’Arxiu Monlau
 • Informatitzar la descripció actual de l’Arxiu Monlau sobre la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears. Aplicant la norma ISAD-G d’acord amb la planificació derivada del pla estratègic i els plans anuals d’actuació.
 • Fer-se càrrec de les accions i el material necessaris per tenir la col·lecció documental en bones condicions: enquadernació, restauració, etc.
 • Gestionar la biblioteca. la qual cosa comprèn:
 • Dotar de personal de la UIB necessari per dur la gestió, amb els mitjans oportuns
 • La UIB es fa responsable de totes les condicions contractuals del personal que destinarà per dur la gestió de la biblioteca, tan en matèria laboral, seguretat social, seguretat i higiene, com de responsabilitat civil davant tercers, així com el compliment d’altres aspectes de la normativa laboral que els hi afectin.
 • Assessorar i orientar els usuaris en la recerca d’informació i gestionar i mantenir aquelles eines necessàries per estirar la informació als usuaris.
 • Atendre, informar i assessorar les persones investigadores que acudeixen a la Biblioteca.
 •  Dotar del programa de gestió automatitzada de biblioteques.